జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయం! | Short Inspirational Message by Sis Blessie Wesly
06:45
John Wesly Ministries

జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయం! | Short Inspirational Message by Sis Blessie Wesly

జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయం! Sis Blessie Wesly latest Short Inspirational Message in 2019 can be seen in this video. For More Latest Young Holy Team Songs and Messages Stay Tuned To John Wesly Ministries. Welcome to John Wesly International Ministries and John Wesly Foundation and subscribe us at https://www.youtube.com/user/youngholyteam Click Here To Watch: Give God your best! : https://youtu.be/IYMZNq2UVMQ Sunday Live Second Worship 29th September 2019: https://youtu.be/lpy1e2RPXfI Sunday Live First Worship On 29th September 2019: https://youtu.be/VrYIQeWpI9g Welcome to John Wesly International Ministries and John Wesly Foundation. God has anointed Man of God, John Wesly to reach out to millions around the world with the Word. If you are led by the spirit to support this ministry, which is reaching millions across the world, contribute now! Google Pay / Phone Pay: 9000 333 777 Man of God, John Wesly is a chosen vessel of God, sharing the the Message of Love, Hope and Salvation of Jesus Christ across the World. His teachings have been impacting many people and strengthening their Spiritual lives. God has taken him to more than 55 countries for the Kingdom Expansion. Millions of people have experienced the taste of Jesus through this ministry. For More info: Call 9000 333 555, 9000 333 777 Facebook: John Wesly YHT App: John Wesly Website: www.johnwesly.com If you are led by God to support this noble ministry, Please do for a good cause. John Wesly International Ministries State Bank of India AC No: 34571768377 Branch Code: 07954 IFS Code: SBIN00007954 God bless India.
నీ చింతలు తొలగించు దేవుడున్నాడని తెలుసా? Mrs. Blessie Wesly Short Message
06:08
John Wesly Ministries

నీ చింతలు తొలగించు దేవుడున్నాడని తెలుసా? Mrs. Blessie Wesly Short Message

#ChristianMessages #JohnWeslyMinistries #BibleSermons దైవజనులు జాన్ వెస్లీ గారు నిర్వహించబోతున్నా ఆన్ లైన్ బైబిల్ కోర్సులో చేరుటకు వివరాలు తెలుసుకొనుటకు TELEGRAM అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ లింక్ క్లిక్ చెయ్యండి. https://t.me/Biblecourseinfo Welcome to John Wesly International Ministries and John Wesly Foundation. God has anointed Man of God, John Wesly to reach out millions around the world with the Word. His teachings have been impacting many people and strengthening their Spiritual lives. God has taken him to more than 60 countries for the Kingdom Expansion. Millions of people have experienced the taste of Jesus through this ministry. If you are really blessed by this video Like, Comment, Share and be blessed. Don't forget to SUBSCRIBE to our Channel. For More info: Call 9000 333 555, 9000 333 777 👍 Facebook: John Wesly YHT 📸 Instagram: Johnweslyb App: John Wesly 🌎 Website: www.johnwesly.com If you are led by the spirit to support this ministry, which is reaching millions across the world, contribute now! Google Pay / Phone Pay / Paytm: 9000 333 777 Our Account Details: 🔴SBI Bank Details John Wesly International Ministries State Bank of India AC No: 34571768377 Branch Code: 07954 IFS Code: SBIN0007954 🔴ICICI Bank Details B John Wesly ICICI bank Ac No: 631501513849 Rajahmundry branch Branch code: 6315 IFSC code: ICIC0006315 Swift code: ICICINBBCTS God bless India.